For media

Generelt om forholdet mellom Regjeringsadvokaten og klient

Regjeringsadvokaten opptrer som rådgiver og/eller representant for regjeringen, departementene eller underliggende etater. Det aktuelle forvaltningsorganet er ansvarlig for saken også etter saksanlegg, og det er forvaltningsorganet som i siste hånd avgjør hvilke standpunkter staten skal ta til de forskjellige spørsmål en sak reiser, for eksempel om en sak skal ankes eller ikke.

Rettssaker

Eventuelle mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsansvarlig eller den advokaten som er ansvarlig for saken.

Saker der vi gir rettslige råd utenfor rettssak

Regjeringsadvokaten er undergitt alminnelig taushetsplikt for advokater, og vil derfor aldri kunne bekrefte eller avkrefte om en sak er forelagt oss eller kommentere hva vi eventuelt har rådgitt om.

Innsyn

Innsynsbegjæringer kan rettes til vårt postmottak. Vær oppmerksom på at vår korrespondanse med klient i rådgivningssaker vil være taushetsbelagt etter straffeloven § 211, og derfor unntatt innsyn etter offentleglova § 13. Rettssaksdokumenter kan unntas offentlighet etter offentleglova § 18.

Mediehenvendelser rettes til kommunikasjonsansvarlig

Bildegalleri