A- A A+

RA løve pressemelding

Dom fra Den europeiske menneskerettsdomstol i sak mot Norge

Nyhet | 10. september 2019

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har i dag avsagt dom i en sak mot Norge. Under dissens 13-4 har domstolen funnet at norske myndigheter i 2012 krenket retten til familieliv i Den europeiske menneskerettskonvensjon.

  • Saker om adopsjon etter barnevernloven innebærer alltid vanskelige avveininger, der hensynet til de biologiske foreldrene må veies opp mot hva som er det beste for barnet. Vi registrerer at et flertall i EMD mener at den begrunnelsen som norske domstoler ga i 2012 led av svakheter og at dette utgjorde en krenkelse, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som førte saken for EMD på vegne av Norge.

Bakgrunnen for saken er et vedtak om tvangsadopsjon av en tre og et halvt år gammel gutt. Saken ble endelig avgjort av norske domstoler i 2012, men ble senere bragt inn for EMD av barnets biologiske mor. Ved den første behandlingen av saken i november 2017 konkluderte EMD med at retten til familieliv ikke var krenket. Avgjørelsen ble avsagt under dissens 4-3. Saken ble deretter bragt inn for Storkammer i EMD. Muntlig høring i saken ble avholdt i oktober 2018, og dom falt i dag.

I avgjørelsen konkluderer et flertall i Storkammer med at vedtaket om tvangsadopsjon i 2012 medførte en krenkelse av den biologiske moren og barnets rett til familieliv. Kjernen i flertallets kritikk er at norske domstoler ikke foretok en tilstrekkelig bred vurdering da den ga samtykke til adopsjon i 2012.

  • Saker om adopsjon er viktige for de som er berørt, og vi tar også dommen fra EMD i dag på største alvor, sier Sejersted. Vi vil nå gjennomgå dommen nøye i samråd med Barne- og familiedepartementet.

Dommen innebærer at EMD slår fast at det skjedde et brudd på barnets biologiske mor og barnets rett til familieliv i 2012. Staten er samtidig idømt å betale den biologiske moren ca. kr. 250 000 i erstatning for ikke-økonomisk tap. Regjeringsadvokaten påpeker at dommen ikke innebærer at adopsjonsvedtaket fra norske domstoler er opphevet, eller at barnet nå skal tilbakeføres til den biologiske moren.

Pressekontakt: Advokat Henrik Vaaler, 922 08 088,

Du kan lese Storkammers dom her: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909

Du kan lese kammerets (førsteinstans) dom her: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178877

EMDs pressemelding om Storkammerdommen finner du her: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6498789-8572062

FaLang translation system by Faboba